โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสีย้อมผ้าฝ้ายผสมมอร์แดนท์ของเสียจากลิกไนต์โดยโปรแกรม Image J และ Adobe Photoshop

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภิชา สดมภ์วัฒน

  • ณิชากร กาตาสาย

  • สุรัชธรีย์ แสงศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าฝ้าย ย้อม

  • มอร์แดนท์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารมอร์แดนท์ของเถ้าลอยในการย้อมผ้าฝ้ายของกลุ่มทอผ้าน้ำมอญ โดยนำเถ้าลอยไปผสมสูตรการย้อมผ้าฝ้ายจากใบตะเคียนหนูให้เป็นสีเขียว สีเหลือง และสีครีม เพื่อตรวจวัดความเข้มของการติดสีย้อม โดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงรูปภาพ เทียบกับสูตรการย้อมที่ไม่ผสมเถ้าลอย ผลการทดลองพบว่า ค่าความสว่างของสี สีเขียว สีเหลือง และสีครีม ที่ผสมเถ้าลอยมีค่า 56 , 37 และ 48 ตามลำดับ และเมื่อนำน้ำไปล้างผ้าฝ้ายครั้งที่ 1 หลังหารย้อมไปวัดค่าการดูดกลืนแสง และค่าร้อยละการส่องผ่านของแสง ด้วยเครื่อง US – VIS spectrophotometer พบว่า การย้อมผ้าที่ผสมและไม่ผสมเถ้าลอย มีค่าไม่แตกต่างกัน