โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับความชื้นจากเมทิลเซลลูโลส และดินขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก ศรีวิลัย

  • รติรัตน์ ภควิวัฒน์

  • อชิรยา วุฒิธนูทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความชื้น สารดูดซับ

  • ดินขาว

  • เมทิลเซลลูโลส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินขาว ที่มีผลต่อการดูดซับความชื้น เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร เช่นความปลอดภัย คุณภาพทางประสาทสัมผัส ปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาอาหารเป็นต้น โดยเตรียมสารดูดความชื้นด้วยการละลายเมทิลเซลลูโลส ใน 95 % เอทานอล จากนั้นนำให้ความร้อนจนของผสมละลายผสมดินขาว แล้วเติมเอทานอลเย็น จากนั้นนำไปเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 55◦C เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำมาแพ็คใส่ถุง ถุงละ 1 กรัม และชั่งสารดูดซับความชื้นมาตรฐาน(เม็ดซิลิกา)ใส่ถุงชา ถุงละ 1 กรัม จากนั้นนำมาทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้น โดยนำสารดูดความชื้นไปใส่ในโถดูดความชื้น โถละ 1 ถุงแล้วชั่งทุกๆ 30 นาที แล้วนำผลมาเปรียบเทียบความสารมารถในการดูดความชื้นโดยการชั่งน้ำหนักของสารที่ผสมแต่ละสูตร สูตรใดที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากครั้งแรกใกล้เคียงกับสารดูดความชื้นมาตรฐานที่สุดจะถือว่าสารชนิดนั้นดูดความชื้นได้ดีที่สุด ผลการทดลองพบว่า สารดูดความชื้นมาตรฐานดูดซับได้ที่กว่าสูตรสารดูดซับความชื้นจากเมทิลเซลลูโลสและดินขาวทุกอัตราส่วน และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะสารดูดซับความชื้นจากเมทิลเซลลูโลสและดินขาวพบว่าในอัตราส่วนที่ 1:1 สามารถดูดซับความชื้นได้ดีที่สุด โดยอัตราส่วนนี้จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับอย่างรวดเร็วในนาทีที่ 60