โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุศริน เจ๊ะอาลี

  • พิชชาภรณ์ ผ่องน่าชม

  • ฟารีดา แมเร๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน การดูดซับ

  • สาหร่าย การใช้ประโยชน์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การดาษซับมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์กระดาษซับมันในอาหารจากสาหร่ายในท้องถิ่นทั้งนี้ได้มีการศึกษาความสามารถการดูดซับน้ำมันพืชจากสาหร่ายในท้องถิ่น ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารย่อยเส้นใยของสาหร่าย ศึกษาชนิดของสารฟอกสีเส้นใยของสาหร่าย ศึกษาชนิดของตัวประสานเส้นใยที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับน้ำมันพืช ศึกษาชิดของสาหร่ายที่มีผลต่อสีและความสามารถในการดูดซับน้ำมันพืช จากการศึกษาพบว่ากระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่นซึ่งสาหร่ายคีโตมาฟาร์ย่อยเส้นใยด้วยปูนขาวเข้มข้นร้อยละ3ฟอกสีเส้นใยด้วยน้ำมะขามผสมแป้งมันสำปะหลังกับสาหร่าย(ที่ผ่านการย่อยและการฟอกสี)จะได้กระดาษซับนำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันในอาหารทอดได้ดีกว่ากระดาษซับน้ำมันในอาหารที่ขายในท้องตลาด สีของกระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดสาหร่ายในท้องถิ่นมีระดับความขาวน้อยกว่ากระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดที่ขายท้องตลาดบางยี่ห้อ ทั้งนี้กระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่นเป็นกระดาษที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับสาหร่ายในท้องถิ่นอีกทั้งปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคอีกด้วย