โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดตะกั่วออกจากน้ำโดยใช้เปลือกหอยสังข์หนามเล็กและเปลือกหอยมวนพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลวาณีย์ เฮาะมะ

  • นินูรลีนา สาแล

  • ยุสรี บิลแหละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว กำจัด

  • หอยมวนพลู เปลือก

  • หอยสังข์หนามเล็ก เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ชนิดและขนาดของเปลือกหอยที่ดีที่สุดที่ใช้ในการดูดซับตะกั่ว 2. ศึกษาเวลาการดูดซับที่ดีที่สุดในการดูดซับตะกั่ว 3.ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วแบบคอลัมน์โครงงานนี้ได้ศึกษาการดูดซับตะกั่วโดยใช้เปลือกหอย 2 ชนิดคือเปลือกหอยสังข์หนามเล็ก และเปลือกมวนพลู ผลการศึกษา 1. เปลือกหอยที่สามารถดูดซับตะกั่วได้ดีที่สุดคือ เปลือกหอยสังข์หนามเล็ก ขนาด 30 mesh ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นการดูดซับเท่ากับ 98.49% โดยมีสารตะกั่วเฉลี่ยที่เหลืออยู่เท่ากับ 0.28 mg/l 2. ศึกษาเวลาที่ใช้ซับตะกั่วได้ดีที่สุด โดยนำเปลือกหอยทั้งสองชนิดเขย่าในเวลา 1, 10 ,20 ,30, 60 และ 120 นาที จากนั้นนำไปครวจสอบประสิทธิภาพการดูดซับด้วยเครื่อง ASS พบว่าเปลือกหอยหนามเล็กมีเปอร์เซ็นการดูดซับสารตะกั่วได้ดีที่สุดคือ 98.48%, 98.60%, 98.65%, 99.09, 99.13 และ 99.14 3. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วโดยใช้คอลัมน์ พบว่า เมื่อผ่านน้ำเสียสังเคราะห์ 3 mg/l ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง 350 ml สามารถดูดซับตะกั่วได้ 100 % และหลังจากนั้นจนถึง 500 ml การดูดซับตะกั่วจะลดลงแบบมีนัยสำคัญ แต่ก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด