โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินหลวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันชนก ขวัญทะเล

  • วริศรา แซ่ล่อ

  • อรนุช เลื่อนลอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้การเจริญเติบโต

  • กล้วยไม้เอื้องเงินหลวง

  • สารอินทรีย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องเงินหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และเพื่อต้องการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องเงินหลวงให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยใช้สารประกอบอินทรีย์จากธรรมชาติทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ มะละกอ มะเขือเทศ มันฝรั่ง กล้วยหอม และข้าวโพดอ่อน โดยการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องเงินหลวงโดยใช้สูตรอาหารเพาะเมล็ด จำนวน 3 สูตร ได้แก่ สูตร MS (Murashing and Skoog) สูตร VW (Vacin and Went) และสูตร Mitra Replate และในตอนที่ 2 ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องเงินหลวง จากการเตรียมอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ำมะพร้าว และ องค์ประกอบของสารอินทรีย์จากธรรมชาติได้แก่ กล้วยหอม, มันฝรั่ง, มะเขือเทศ, มะละกอ และข้าวโพดอ่อน พบว่าอาหารที่เตรียมแข็งตัวดี มีอัตราการปนเปื้อนโดยเชื้อจุลินทรีย์ค่อนข้างน้อย