โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานิน พิชัยภาพ

  • ศุภฤกษ์ อยู่คชลักษณ์

  • สหรัฐ มุกดารัตน์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คณิตศาสตร์แบบจำลอง

  • คอรัปชั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการคอรัปชั่นในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศชาติ แต่ประชาชนทั่วไปกลับมองข้าม คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว การจัดทำโครงงาน “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะคอรัปชั่นตามโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น และศึกษาผลกระทบของการคอรัปชั่นตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยได้ศึกษาเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของจังหวัด, จำนวนลำดับขั้นในการกระจายงบประมาณ และจำนวนร้อยละที่คอรัปชั่นในแต่ละลำดับการบริหารงาน จากผลการศึกษาเห็นว่าหากมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ไม่ว่าเป็นส่วนใดๆ เพียงแค่อัตราส่วนเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรนั้นๆ ซึ่งเงินที่ถูกคอรัปชั่นไปไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ กระบวนการใดๆ หรือลำดับขั้นใดๆ เมื่อพิจารณาเงินที่ถูกคอรัปชั่นทั้งหมด จะเห็นว่าเป็นเงินที่มาก สามารถนำไปพัฒนาองค์กรอีกมากมาย