โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องโม่ข้าวโพดอัตโนมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาพร กันทะวัง

  • วิชญา แก้วอุ๊ด

  • อภิรักษ์ แก้วอุ๊ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องโม่ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและการประดิษฐ์เครื่องโม่ข้าวโพดอัตโนมือ และเพื่อศึกษาพัฒนาเครื่องโม่ข้าวโพดอัตโนมือให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ดำเนินการโดยเริ่มจากการออกแบบพัฒนาเครื่องทั้งหมด 3 แบบ คือเครื่องโม่ข้าวโพดที่ใช้ตะปู 30, 60 และ 100 ตัว ตามลำดับ ได้ทำการทดลองใช้เครื่องโม่ข้าวโพดทั้ง 3 แบบ ผลปรากฏว่าเครื่องโม่ทั้ง 3 แบบ จะสามารถโม่ข้าวโพดได้โดยไม่มีเมล็ดติดอยู่ที่ฝัก แต่พอโม่แบบเร็ว เครื่องโมข้าวโพดที่ติดตะปู 30 ตัวมีเมล็ดข้าวโพดติดอยู่ที่ฝักจำนวนหลายเมล็ด ส่วนเครื่องโม่ที่ติดตะปู 60 ตัว ถือว่าทำงานได้ดีมากเพราะไม่พบเมล็ดติดอยู่ที่ฝักข้าวโพด อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยที่สุด คือ 1 นาที/ฝัก และเครื่องโม่ที่ติดตะปู 100 ตัว ถือว่าทำงานได้เร็วพอๆกับเครื่องโม่ที่ติดตะปู 60 ตัว และไม่พบว่ามีเมล็ดข้าวโพดติดอยู่ที่ฝัก แต่ เมื่อสังเกตดูเมล็ดที่ผ่านการโม่แล้วพบว่าไม่ค่อยได้คุณภาพเพราะเมล็ดนั้นแตก