โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำสะอาดปราศจากสารพิษ ด้วยเครื่องกรองน้ำจากขวดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุณยาพร สุขเกษม

  • ภาคภูมิ แก้วตา

  • เฉลิมเกียรติ วรรณวาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขวดพลาสติก การทดลอง

  • น้ำ การกรอง

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องกรองน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำในการกรองน้ำที่เสียมาเป็นน้ำที่สะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ และเพื่อศึกษาพัฒนาเครื่องกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ดังนี้ การออกแบบเครื่องกรองน้ำ โดยอาศัยการใช้แรงดันของน้ำจากระบบน้ำประปาช่วยให้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำจากขวดพลาสติก โดยอาศัยหลักการกรองน้ำผ่านเครื่องกรองเหมือนเครื่องกรองน้ำที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น และหลักการการไหลของน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ ซึ่งชุมชนสามารถนำหลักการ และแบบอย่างของเครื่องกรองน้ำไปประดิษฐ์ใช้เองที่บ้าน โดยวิธีการทดลองมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การทดลองออกแบบและประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ โดยมีการออกแบบเครื่องกรองน้ำ หลังจากนั้นทำการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ ตอนที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำ โดยมีการพัฒนาไส้กรองน้ำในแต่ละขวด และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มไส้กรองน้ำ หลังจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำจากเครื่องกรองน้ำจากขวดพลาสติก น้ำจากเครื่องกรองของโรงเรียน และน้ำจากบ่อน้ำโดยการนำไปต้ม เพื่อสังเกตตะกอน ผลปรากฏว่า น้ำจากเครื่องกรองน้ำจากขวดพลาสติก และน้ำจากเครื่องกรองน้ำของโรงเรียน ไม่พบตะกอน มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แต่น้ำจากบ่อน้ำพบตะกอนอยู่ตรงก้นบีกเกอร์