โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลผลิตข้าวพันธ์สันป่าตอง 1 ที่เจริญเติบโตจากตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญารัตน์ กับเป็ง

  • ธัญย์ชนก พรมกลาง

  • อนุชา โปธาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การศึกษา

  • ข้าวสันป่าตอง 1 การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่เจริญจากตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวโดยมีวิธีการดังนี้ เริ่มปลูกข้าวสันป่าตอง 1 ให้มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งมีการออกรวงแล้ววางแผนเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง(ช่วงที่ข้าวเกือบแก่จัด) และเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อข้าวแก่จัด หลังเก็บเกี่ยวข้าวทั้งสองช่วง ใส่ปุ๋ยและน้ำเหมือนการปลูกข้าวปกติ จากนั้นสังเกตการณ์งอกของข้าวจากตอซังข้าว บันทึกการเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มงอกเป็นข้าวต้นใหม่จนกระทั่งออกรวง ผลการทดลองพบว่าการงอกของข้าวที่ออกจากตอซังข้าวที่เกี่ยวในระยะพลับพลึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถออกรวงได้ภายใน 30 วัน ส่วนที่ข้าวที่เจริญเติบโตจากตอซังข้าวที่เกี่ยวเมื่อข้าวแก่จัดนั้นมีการเจริญเติบโตช้ากว่า มีจำนวนรวงและเมล็ดข้าวน้อยกว่าข้าวที่เจริญเติบโตจากตอซังข้าวในระยะพลับพลึง จะเห็นได้ว่าข้าวที่เจริญเติบโตจากตอซังข้าวในระยะพลับพลึงนั้นสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรได้มากกว่า