โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องภาชนะไอโอมิวซิเลจคอมพาวด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา คมกล้า

  • ชญานิน วงษ์ศีล

  • ณัฐณิชา พัฒนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภาชนะ การผลิต

  • ไอโอมิวซิเลจคอมพาวด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาชนะไอโอมิวซิเลจคอมพาวด์ จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาบรรจุภัณฑ์อาหารปรุงสุกจากโฟมและพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงมีการผลิตถ้วยไบโอออกมาหลากหลายชนิด แต่ยังมีข้อเสียเปรียบพลาสติก คือ ราคาสูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง จึงได้นำมิวซิเลจมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากมีราคาต่ำ แต่มีข้อเสียเปรียบ คือ มิวซิเลจเหนียวติดกัน ละลายน้ำได้ อุ้มน้ำได้สูง ดังนั้นจึงได้ทำการสกัดมิวซิเลจด้วยน้ำ 95ºC แล้วทำการตกตะกอนด้วยแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นนำมาดัดแปลงโครงสร้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้มิวซิเลจไม่เหนียวติดกันเป็นก้อน และนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นแผ่นฟิล์มด้วยสารพลาสติกไซเซอร์ กลีเซอรีน และแป้งถั่วเขียว เพิ่มความแข็งแรงด้วย CaCO3 ในอัตราส่วนมิวซิเลจ 10 กรัม 10 กรัม + แป้งถั่วเขียว 5 กรัม + แคลเซียมคาร์บอเนต 1 กรัม + ผงถ่าน 0.1 กรัม + กลีเซอรีน 0.05 กรัม ยับยั้งการเกิดเชื้อจากราและแบคทีเรียด้วยสารสกัดเทนนินจากเปลือกมังคุด นำมาขึ้นรูปเป็นถ้วยที่อุณหภูมิห้อง จะทำให้ได้ภาชนะไบโอที่มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึง ทนการฉีกขาด ต้านการซึมน้ำ ย่อยสลายได้ในดิน ด้วยราคาทุน 0.75 บาท/ใบ