โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องC2H5OH รหัสลับจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษิดิ์เดช ปัญญามณี

  • ศิริวัฒน์ จันทกัลยากูล

  • เสถียรพงษ์ ชัยมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิดาภา คงชนะ

  • ปราณี เนตรไธสงค์

  • วันเพ็ญ บุญรัตน์

  • สมศักดิ์ กำทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง C2H5OH รหัสลับจากธรรมชาติจัดทำขึ้นมาเพื่อ ในกระบวนการหมักพืชที่มีมากในท้องถิ่นลำปาง (สับปะรด) อย่างง่ายนั้นสามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ได้ และแอลกอฮอล์ที่ได้มานั้นสามารถนำไปทำเป็นแก๊สโซฮอล์หรือนำไปประยุกต์อย่างอื่นได้ โดยการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ศึกษาธรรมชาติของสับปะรด ศึกษาการทำงานของยีสต์และหมักแอลกอฮอล์ ยีสต์จะบริโภคคาร์โบไฮเดรตและสังเคราะห์เอทิลแอลกอฮอล์ออกมา ศึกษากระบวนการหมักแอลกอฮอล์ ศึกษากระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ โดยการใช้ความร้อนเพื่อให้แอลกอฮอล์ที่มีจุดเดือด 78.3 องศาเซลเซียส ระเหยก่อนน้ำแล้วควบแน่น โดยคอนเดเซอร์ กลั่นหลาย ๆรอบเพื่อให้ได้เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง ศึกษาวิธีการวัดแอลกอฮอล์โดยแอลกอฮอล์มิเตอร์ ศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้โดยนำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 และ 95 จากการศึกษาพบว่าสับปะรดมีน้ำตาลอยู่มากพอสมควรเพียงพอที่จะนำมาเป็นอาหารให้ยีสต์ย่อยได้ ยีสต์เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนจะย่อยน้ำตาลออกมาเป็นแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์ที่ได้มา โดยการกลั่นครั้งแรกมีค่าไม่เกิน 14% ถ้าเราต้องการแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่านี้ต้องนำไปกลั่นเพื่อให้น้ำแยกออกจาก แอลกอฮอล์แต่การกลั่นจะได้แอลกอฮอล์สูงสุด 95% จำเป็นต้องมีการนำผ่าน CaO เพื่อให้นำการดูดความชื้นออกจากแอลกอฮอล์ ทำให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติไวไฟ สามารถนำไปใส่ในน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนน้ำมันเบนซิน ต่อแอลกอฮอล์ 9:1 จะได้แก๊สโซฮอล์ออกมาสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กได้