โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องVISUALIZER (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์วิศิษฎ์ สิงห์คะ

  • ยอดทอง เครือคำน้อย

  • เจตรัฐ จันทร์มนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ สิงห์คะ

  • ปราณี เนตรไธสงค์

  • อภิรมย์ เฟื่องฟูกิจการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • VIisualizer

  • เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง VISUALIZER (เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องแสงตกกระทบวัตถุ แสงจะสะท้อนวัตถุออกมา เพื่อเป็นการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งขั้นตอนการทำก็เริ่มจากดำเนินการศึกษาจากอุปกรณ์จริง คือ เครื่อง VISUALIZER ในห้องปฏิบัติการว่ามีคุณสมบัติ และวิธีการทำงานอย่างไร ผลที่ได้คือ หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีแสงมาตกกระทบวัตถุ แสงจะสะท้อนวัตถุนั้นและเกิดภาพหรือลักษณะของวัตถุนั้นออกมา ในลักษณะของการสมมาตรคือ การตกกระทบเท่ากับการสะท้อน และถ้าเรานำฉากไปรับสามารถเกิดภาพได้ จึงนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และเราได้ใช้เลนส์นูนร่วมกับการประดิษฐ์เนื่องจากมีคุณสมบัติรวมแสง แต่ภาพที่เกิดภาพหัวกลับ เราจึงใช้กระจกเงาราบแผ่นหนึ่งสะท้อนไปยังฉากเพื่อให้ได้ภาพหัวตั้ง จากการนำโครงงานทำให้เราสามารถผลิตสื่ออุปกรณ์ ที่เกิดจากวัสดุที่ราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ทางคณะผู้จัดทำต้องการศึกษา และได้ทำการทดลองใช้งานพร้อมกับทำการทดลองหาความชัด โดยพบว่าถ้าเราใช้แสงไฟที่เข้มเพียงพอ และขนาดเลนส์ที่ใหญ่เราก็จะสามารถฉายภาพที่ขนาดใหญ่ได้แล้วภาพที่ได้ก็จะชัดเจนมากกว่าการใช้ความเข้มแสงน้อย และเลนส์ขนาดเล็ก นอกจากนี้เราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยด้วย คือ ความสว่างของบริเวณภายในห้องที่เราใช้ต้องมีน้อย นั้นคือความสามารถเกิดภาพที่ชัดเจนได้ในที่มืด เพราะฉะนั้นการผลิตเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง (VISUALIZER)นี้ก็เป็นการที่สามารถทำให้เกิดแนวทางในการนำไปพัฒนาในต่อๆ ไปมากขึ้น