โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล บริบูรณ์สามัคคี

  • ปกรณ์ สัตย์อุดม

  • ฤทธิชัย โตโฉม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์

  • สุปราณี ศรีวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์