โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขจัดสิ้นแดดิ้นแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ พวงรอด

  • ธนิชชา ไพโรจน์สรกิจ

  • นรงค์ เพ็ชรทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทยา ปธานราษฎร์

  • สุปราณี ศรีวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • แมลงวันทอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อนำกะเพราผลผลิตจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้อล่อแมลงวันทองตามท้องตลาด เมื่อนำใบกะเพราทั้งขาวและแดงมาหมักกับเมทธิลแอลกอฮอล์ใน 3 อัตราส่วนของใบกะเพราและเมทธิลแอลกอฮอล์ คือ 40 : 100, 60 : 100 และ 80 : 100 เป็นเวลา 10 วัน พบว่า ใบกะเพราทั้ง 2 ชนิด เมื่อใช้กับแมลงวันทอง อัตราส่วนที่ใช้ได้ผลดีที่สุด คือ 80 : 100 หากเปรียบเทียบกับสารล่อแมลงวันทองตามท้องตลาด พบว่า ใบกะเพราขาวในอัตราส่วนนี้ให้จะผลใกล้เคียงกับสารสกัดล่อแมลงวันทองตามท้องตลาด แต่สารสกัดที่ล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด คือ ใบกะเพราแดงที่ความเข้มข้น 80 : 100