โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBanana Chipper

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชจรี สุโส๊ะ

  • สุมลรัตน์ สีนา

  • เรวัตร จิตเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนง สุโส๊ะ

  • สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องหั่นกล้วยโดยนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เครื่องหั่นกล้วยที่สามารถช่วยในการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มในการทำกล้วยฉาบ สามารถลดเวลาในการแปรรูปผลิตสินค้าได้ปริมาณที่มากในเวลาที่น้อยกว่า