โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขูดมะพร้าวแบบพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติวัฒน์ เกียรติจรูญเลิศ

  • สุวรรณา ล่าหมาด

  • โยษิตา ปาวัล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนง สุโส๊ะ

  • สะอาด คงช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีแนวคิดมาจากการขูดมะพร้าว หรือเครื่องขูดมะพร้าวที่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ขั้นตอนในการผลิตของเขาเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และเสียค่าใช้จ่าย จากการศึกษาพบว่า วัสดุที่ชำรุดแล้วสามารถนำมาทำเครื่องขูดมะพร้าวได้ คือ จักรเย็บผ้า ไม้กระดานอัด น๊อตตุ๊กตา ลูกโม่(ไม้กลมตอกตะปู) ผลการทดลองพบว่า เครื่องขูดมะพร้าวนี้ สามารถช่วยในการแปรรูปวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการขูดมะพร้าวได้ และปลอดภัย