โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารจากสมุนไพรบางชนิดที่มีต่ออัตราการรอดชีวิตของลูกอ๊อดกบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ พรมสุวรรณ

  • ศุภาพร แก้วกูล

  • อาภากร สิงห์เทียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สาธิกา โกติรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กบการเจริญเติบโต

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของพืชสมุนไพร ในการช่วยลดอัตราการตายของลูกอ๊อดกบ ตัวแปรที่ศึกษาคือ ชนิดของพืชสมุนไพร โดยใช้พืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ขมิ้น ไพล และมะระขี้นก โดยนำมาผสมกับอาหารและให้ลูกอ๊อดกบกินในปริมาณที่เท่ากัน พบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถลดอัตราการตายของลูกอ๊อดกบได้ดีที่สุด โดยใช้ส่วนใบ