โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาแบบหว่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

  • ฤทธิ์ คำแป้น

  • วราภรณ์ ขวัญเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ชาย ศิริมังคลา

  • สมใจ เรืองช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์