โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรวัฒน์ วัฒนศิริ

  • ชวัลวิชญ์ หลวงบำรุง

  • ทัศนีย์ อ่อนดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันยางนา

  • ไบโอดีเซลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนา และทดสอบคุณสมบัติที่ผลิตได้ ทำปฏิกิริยากับเอทานอล มีโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 40 – 60 องศาเซลเซียส และน้ำมันยางที่เป็นน้ำมันทำให้เกิดไบโอดีเซลดีกว่าส่วนที่เป็นไข เมื่อศึกษาถึงสัดส่วนร้อยละของส่วนผสมต่าง ๆ กับน้ำมันยางนา พบว่าต้องใช้เอทานอล 36 % โดยปริมาตรของน้ำมันยางนา และใช้โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.4 % โดยมวล/ปริมาตรของน้ำมันยาง จึงจะทำให้ได้ไบโอดีเซลดีที่สุด