โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของผลสะละพันธ์เนินวงที่ผสมด้วยเกสรตัวผู้ต่างสายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงพล เอียดแจ่ม

  • ธนาวัฒน์ หนูแดง

  • ศุภวิชญ์ บุตรบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สะละ การผสมพันธุ์

  • สะละ การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสะละที่เกิดจากการผสมเกสรเพศเมียสะละเนินวง กับเพศผู้สะละเนินวง,เพศผู้ระกำ และเพศผู้สะละอินโด เพื่อศึกษาการติดผลของสะละที่ผสมกันแต่ละสายพันธุ์ เพื่อศึกษาน้ำหนักผลทั้งช่อของสะละที่ผสมกันแต่ละสายพันธุ์ เพื่อศึกษาน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของสะละที่ผสมกันแต่ละสายพันธุ์ เพื่อศึกษาความหวานของสะละที่ผสมกันแต่ละสายพันธุ์และเพื่อศึกษาความเป็นกรดเบสของสะละที่ผสมกันแต่ละสายพันธุ์ พบว่า สะละเพศเมียเนินวงผสมกับเพศผู้ระกำ มีการติดคือ7.8ผล/ช่อ มีน้ำหนักผลทั้งช่อคือ630.20 กรัม/ช่อ และน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลคือ 83.50กรัม/ผล ซึ่งมากที่สุด ส่วนการใช้เกสรผู้เนินวงที่มีการติดผลคือ 6.5 ผล/ช่อมีน้ำหนักผลทั้งช่อคือ 488.05กรัม/ช่อ และน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลคือ 73.05 กรัม/ผล รองลงมาจากสะละเพศเมียเนินวงและการถ่ายละอองเรณูข้ามสายพันธุ์ทำให้พืชแข็งแรงกว่าและปรับตัวได้ดีกว่า ส่วนการใช้เพศผู้ของสะละอินโด มีการติดผลคือ6.2ผล/ช่อ มีน้ำหนักผลทั้งช่อคือ 150.05กรัม/ช่อ และน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลคือ22.69กรัม/ผลซึ่งน้อยที่สุด เนื่องจากสะละอินโดมีลักษณะแตกต่างจากสะละเนินวงมากเกินไป ส่วนค่าความหวานพบว่า สะละพันธุ์เนินวงมีความหวาน17.1บริกซ์ ซึ่งหวานมากที่สุด สะละพันธุ์เนินวงที่ผสมกับพันธุ์ระกำมีความหวาน 15.7บริกซ์ ซึ่งหวานรองลงมา เนื่องจากระกำเป็นพืชที่มีรสเปรี้ยวจังยังคงมีความเปรี้ยวอยู่บ้าง ส่วนสะละพันธุ์เนินวงที่ผสมกับสะละอินโดมีความหวาน14บริกซ์ ซึ่งน้อยที่สุด เนื่องจากผลของสะละอินโดมีรสค่อนข้างจืดกว่าอีกสองชนิด และความเป็นกรดเป็นเบสพบว่าสะละพันธุ์เนินวงกับเนินวงมีค่า ρH3.56สะละพันธุ์เนินวงกับระกำมีค่า ρH3.19 และสะละพันธุ์เนินวงกับสะละอินโดมีค่า ρH5.48 จากผลการทดลอง