โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไบโอดีเซลจากน้ำมันขัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกนก ดุลยพัชร์

  • ธัญนุช รอดเนียม

  • อภิรดี โอภิธากรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันขัน โดยใช้น้ำมันที่สกัดได้จากลูกขันมาศึกษาชนิดของเบสและแอลกอฮอล์ที่ละลายเข้ากันได้และเหมาะสมในการทำไบโอดีเซล หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำไบโอดีเซล หาความเก่า-ใหม่ของน้ำมันขันที่เหมาะสมในการทำไบโอดีเซล และหาอัตราส่วนระหว่างน้ำมัน แอลกอฮอล์และเบสที่เหมาะสม จากผลการทดลองพบว่าสามารถนำน้ำมันขันมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ โดยใช้น้ำมันขันใหม่อายุไม่เกิน 1 ปี ทำปฏิกิริยากับเอทานอล และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนร้อยละของส่วนผสมต่างๆ คือ เอทานอล 16 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรของน้ำมันขัน และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมวลต่อปริมาตร จึงจะได้ปริมาณไบโอดีเซลสูงสุด ไบโอดีเซลที่ได้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียว ใส แยกชั้นอยู่ชั้นบน มีสีเหลืองอมน้ำตาล มีกลิ่นเล็กน้อย ความหนาแน่น 0.89 กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร เมื่อนำไบโอดีเซลที่ได้มาผสมน้ำมันดีเซล พบว่าความหนืดจะลดลงและการจุดติดไฟจะดีขึ้น ตามอัตราส่วนของน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น และเขม่าควันดำจะลดลงตามอัตราส่วนไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น