โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังขยะอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยวัฒน์ นันทรักษ์

  • พนารัตน์ หมื่นน้อย

  • สาวิตรี ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรา สุริยะ

  • สมใจ สุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ถังขยะอัจริยะเพื่อต้องการแก้ปัญหาให้นักเรียนสนใจการทิ้งขยะให้ลงถัง โดยนำหลักการของแสงอินฟราเรดมาควบคุมการทำงาน แบ่งขั้นตอนในการศึกษาเป็นดังนี้ ตอนที่1 สร้างระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้แสงอินฟราเรด ตอนที่2 ศึกษาคุณสมบัติบางประการของแสงอินฟราเรด ตอนที่3 ออกแบบและนำระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้แสงอินฟราเรดมาใช้กับถังขยะ ตอนที่4 ศึกษารูปแบบการทำงานของถังขยะที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ตอนที่5 ศึกษาประสิทธิภาพของถังขยะอัจฉริยะ ตอนที่6 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของถังขยะ ตอนที่7 ศึกษาเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียนในการใช้งานถังขยะอัจริยะกับถังขยะทั่วไป พบว่า ถังขยะอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสามารถเปิดปิดฝาได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนเดินเข้ามาทิ้งขยะ และยังมีเสียงพูดเร้าความสนใจของผู้ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะให้ลงถัง