โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรภณ ไผ่เทศ

  • ภานุวัฒน์ ศิลปศักดิ์ขจร

  • วสันต์ นาคปนดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรา สุริยะ

  • สมใจ สุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ โดยทำการทดลอง 7 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะการยืดของสปริงขนาดต่างๆ และเลือกสปริงที่มีขนาดเหมาะสมกับถุงน้ำเกลือ 1,000 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร การทดลองที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ำเกลือที่เหลือในถุงน้ำเกลือกับการยืดของสปริง เพื่อกำหนดตำแหน่งสวิทซ์อย่างง่ายของวงจรไฟฟ้า การทดลองที่ 3 ออกแบบสวิตช์อย่างง่ายเพื่อควบคุมการทำงาน การทดลองที่ 4 ออกแบบเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ การทดลองที่ 5 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติ การทดลองที่ 6 ปรับปรุงเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติและการทดลองที่ 7 ศึกษาการนำไปใช้จริง ผลการศึกษาพบว่าเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยมีเสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อน้ำเกลือใกล้หมด ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากฟองอากาศอุดตันในเส้นเลือดเมื่อน้ำเกลือใกล้หมดได้