โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดประสิทธิภาพสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จาตุรงค์ ห่านสิงห์

  • จาตุรนต์ สินธุคุณากร

  • ศรัญญู เกษมสุขโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรา สุริยะ

  • สมใจ สุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ 2545

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด

  • เครื่องจักรกลการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดประสิทธิภาพสูงได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการทดลองแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่1 ออกแบบโครงสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ตอนที่2 ศึกษารูปแบบของลูกกลิ้งที่เหมาะสมในการใช้กะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก ตอนที่3 ศึกษาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของพูเลย์ที่เหมาะสม ตอนที่4 ศึกษาระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งกับแผ่นไม้สำหรับควบคุมขนาดของฝักข้าวโพดที่เหมาะสม ตอนที่5 ศึกษามุมของตะแกรงรองรับเมล็ดข้าวโพดเพื่อใช้แยกเมล็ดข้าวโพดออกจากซังข้าวโพด ตอนที่6 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดที่สร้างขึ้นกับเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงในการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักโดยมีความสามารถกะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักได้ปริมาณ 266กิโลกรัมต่อ 1ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงานและเวลา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี สามารถนำไปใช้งานได้จริง