โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานพลังงานทดแทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภานุกร สมบุตร

  • ศุภกฤต เชื้อทอง

  • โกเมนทร์ ศกุนรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยาน

  • พลังงานทดแทน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการสร้างจักรยานพลังงานทดแทน เพื่อเปรียบเทียบอัตราเร็วในการเกิดกระแสไฟฟ้าในระยะเวลาที่ต่างกันของการปั่นจักรยาน ศึกษา พบว่า จักรยานไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และเมื่ออัตราเร็วจากการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก็มากขึ้นด้วย แต่เมื่อปั่นจักรยานในอัตราเร็วที่เท่ากัน แต่เวลาต่างกัน เมื่อให้เวลาในการปั่นมากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ได้ก็มากขึ้นด้วย