โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากข่าและมะกรูดช่วยป้องกันแมลงและยับยั้งการเกิดราในอาหารแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชดา จันทรมาลา

  • พีรนาฏ นันทธีโร

  • พีรสิฐ แป๊ะเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข่า

  • มะกรูด

  • แมลงการป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสกัดจากข่าและมะกรูดช่วยป้องกันแมลงและยับยั้งการเกิดราในอาหารแห้ง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 หาอัตราส่วนของข่าต่อมะกรูดที่จะทำให้ป้องกันแมลง โดย ใช้ข่า 200 กรัม: น้ำ 50 มิลลิลิตรต่อมะกรูด 200 กรัม น้ำ 50 มิลลิลิตร, ใช้ข่า 300 กรัม: น้ำ 50 มิลลิลิตรต่อมะกรูด100 กรัม น้ำ 50 มิลลิลิตร และใช้ข่า 100 กรัม: น้ำ 50 มิลลิลิตรต่อมะกรูด 300 กรัม น้ำ 50 มิลลิลิตร พบว่าอาหารที่ล้างหรือแช่ 2 นาที ด้วยน้ำข่าและน้ำมะกรูดพบว่าไม่มีแมลงมาตอมและเมื่อแห้งก็ไม่มีมดมากัดกิน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการใช้สารสกัดจาก ข่าและมะกรูดที่จะป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อราโดยหลังจากตากแดด 1 วันอาหารแห้งแล้วนำมาทดลองหาผลยับยั้งเชื้อรา โดยนำอาหารที่ตากแห้งแบ่งออกเป็น 2 กล่อง กล่อง 1 เก็บอาหารส่วนหนึ่งที่แห้งไม่สนิทมาทำการเก็บไว้ กล่อง 2 เก็บอาหารส่วนหนึ่งที่แห้งสนิทมาทำการเก็บไว้ พบว่า อาหารที่ล้างด้วยน้ำข่าและมะกรูดถ้ายังไม่แห้งดี จะมีราเกิดขึ้นบ้างในวันที่ 3 แต่บางชิ้นก็ไม่มีราเกิดขึ้น และชิ้นที่แห้งสนิทไม่มีราเกิดขึ้นเลย