โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินน้ำมันปลอดสารพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัดดา อุ่นพันธ์

  • สุภัสสร โรจนพร

  • อารียา ชูกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งทิพย์ ทิพย์เนตร

  • สมศิริ สิงห์ลพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "ดินน้ำมันปลอดสารพิษ" เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำวัสดดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและวิธีการสกัดสารมีสีจากพืชนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการศึกษาได้ทำการศึกษาหาส่วนผสมที่จะนำมาทำเป็นดินน้ำมันร่วมกับดินสอพอง โดยได้ศึกษาในน้ำมันพืช 3 ชนิดพบว่านำมันมะกอกมีความเหมาะสมที่สุดในการที่จะนำมาผสมกับดินสอพอง เทียนไข และเศษขนมปังป่นในอัตราส่วน 20 กรัมต่อดินสอพอง 100 กรัม เทียนไข 1 แท่ง ซึ่งจะได้ดินน้ำมันที่มีคุณภาพ และได้ทำการศึกษาวิธีการที่จะนำสารมีสีที่สกัดได้จากพืช 6 ชนิด เพื่อที่จะนำไปผสมกับดินน้ำมันที่ได้ คือ การสกัดด้วยน้ำกลั่นแล้วนำไปต้มเพื่อแยกสารมีสีออกจากน้ำกลั่นจะได้เฉพาะสารมีสี ที่เมื่อนำไปผสมกับดินน้ำมันที่ได้พบว่า จะได้ดินน้ำมันที่มีสีสวยงาม ปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ได้ดี มีความเนียนเหนียวและอ่อนตัว เมื่อปั้นทิ้งไว้นานถ้านำกลับมาปั้นใหม่ก็ยังคงสามารถนำมาปั้นได้ดี ซึ่งนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วยังสามารถผลิตใช้เองได้อีกด้วย