โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ แพงสาร

  • นงเยาว์ สินไทย

  • พยุนันต์ ทำการดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีโรคไข้เลือดออกระบาดตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะในตำบลโหล่งขอด เคยมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกมาแล้ว ดังนั้นจึงประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุงขึ้นเพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนและชุมชน โดยนำวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง ใช้แบตเตอรี่ต่อเข้ากับมอเตอร์เพื่อให้พัดลมหมุนเป่าเชื้อเพลิงให้เกิดควันโดยทำการทดลองเป็น ตอนที่1ใช้กาบมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง ตอนที่ 2 ใช้น้ำมันเครื่องเก่าผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 โดยผ่านการเผาไหม้ของเศษผ้า ตอนที่ 3ใช้น้ำมันเครื่องเก่าผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 3 ต่อ 1เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ห้องเผาไหม้เป็นถ่านที่ติดไฟแล้ว ตอนที่ 4 ใช้หลักการเดียวกับตอนที่ 3 แต่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำยากำจัดยุงไซเปอร์เมทธิน ในอัตราส่วน 49 ต่อ 1 ใช้หลักการเดียวกับตอนที่ 3 จากการทดลองพบว่า การทดลองในตอนที่4 สามารถไล่ยุงได้ดีที่สุด เพราะสามารถพ่นหมอกควันได้นาน 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆ และไม่มีกลิ่นฉุนมากนัก