โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปลวกตัวร้ายกำจัดให้ตายด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญชนก พรมชัย

  • ศรัญญู พวงมณี

  • สันติ แซ่ลี้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวกการกำจัด

  • สมุนไพรท้องถิ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปลวกตัวร้ายกำจัดให้ตายด้วยสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นโครงงานประเภทกายภาพ เป็นการทดลอง โดยการนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นที่สามารถกำจัดปลวกได้ มาทดลองเกี่ยวกับการกำจัดปลวกให้ตาย โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นอย่างมาก เพราะสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกจะมีพิษร้ายแรงกว่าสารที่ใช้ในท้องไร่ ท้องนา อย่างมาก โดยในการทดลองสมุนไพรกำจัดปลวกสามารถแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนแรกใช้สมุนไพรสด เช่น ขมิ้น ข่า รากตะไคร้ หญ้าแห้วหมู และพริกมาผสมกับขี้เลื่อยจากไม้ เศษกระดาษ และใบไม้แห้ง ตอนที่ 2 ใช้สมุนไพรที่ตากแห้งแล้วมาทำการทดลอง โดยทำการทดลองเช่นเดียวกับตอนที่ 1 แต่จะเปลี่ยนจากสมุนไพรสดมาเป็นสมุนไพรตากแห้งแทน ตอนที่ 3 นำสมุนไพรทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เท่ากันทั้งหมด ทั้งรากตะไคร้ หญ้าแห้วหมู ขมิ้น ข่า และพริก แล้วคนเป็นสารเนื้อเดียว ผลการทดลองปรากฏว่า สมุนไพรสดที่ผสมรวมกันทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกดีที่สุด แต่สมุนไพรที่ตากแห้งปลวกจะไม่ตาย