โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสว่านจิ๋ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญณรงค์ หนุนทรัพย์

  • นพรัตน์ แก้วตา

  • ระพีพร ปิงวังของ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทดลองนำวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ คือ มอเตอร์ แบตเตอรี่ ดอกสว่าน สายไฟ และสวิตช์ มาประยุกต์เป็นสว่านขนาดเล็กเพื่อทดแทนการใช้สว่านราคาแพง โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ตอนที่1 เมื่อนำมอเตอร์ติดกับดอกสว่านไปเจาะไม้ซึ่งมีความหนา 0.5 เซนติเมตร พบว่าสามารถเจาะไม้ได้ในเวลาเฉลี่ย 4 วินาที แต่ดอกสว่านจะสั่น ไม่นิ่ง ทำให้การเจาะคลาดเคลื่อน ตอนที่2 เมื่อนำมอเตอร์ติดกับดอกสว่านและทำเป็นคันโยก ไปเจาะไม้ซึ่งมีความหนาเท่าเดิม พบว่าสามารถเจาะไม้ได้ในเวลาเฉลี่ย 3 วินาที แต่สว่านไม่สามารถเจาะในมุมแคบและมุมเอียงได้ ตอนที่3 นำมาทำสว่านแบบมือถือนำไปเจาะไม้ซึ่งมีความหนาเท่าเดิม พบว่าสามารถเจาะไม้ได้ในเวลาเฉลี่ย 1.8 วินาที และพบว่าสว่านแบบมือถือสามารถเจาะไม้ได้ดีที่สุด