โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานทดแทนจากน้ำและผลไม้ที่ไร้ค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐวุฒิ เดชากุล

  • ด.ช.ธรรมรัตน์ กลิ่นพันธุ์

  • ด.ช.วุฒิไกร ธนะเกตุสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ

  • ผลไม้

  • พลังงานทดแทน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและทดลองนำน้ำและผลไม้ที่ไร้ค่า โดยการนำตัวแปรคือน้ำมะพร้าวที่เหลือจากร้านรับคั้นน้ำกะทิต้มรวมกับผลไม้ต่าง ๆ ที่ไม่รับประทาน และหมักด้วยยีสต์กลั่นให้เป็นแอลกอฮอล์ นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ แอลกอฮอล์แข็งสามารถติดไฟได้นาน 23 นาที มีค่าความร้อนสะสมเท่ากับ 1173.98 cal/g ส่วนถ่านก็ได้จาการนำเปลือกลูกยาพาราและกะลามะพร้าว ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารและอุ่นอาหารในหม้อไฟได้เป็นอย่างดี