โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดปอที่มีต่อแมลงวันผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิภาวรรณ เผื่อนภูมิใจ

  • สัจจพร ศรีบุตร

  • อุมาพร พงษ์กิจเดชโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปอกระเจา

  • แมลงวันผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์