โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากระเวียง (Catunaregam longispina Bl ex DC., Rubiaceae)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ สุรัสโม

  • ฒาลิศา ทาศรีภู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช ระเวียง

  • อิมัลชัน (EMULTION)

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีบางประการของสารสกัดจากเมล็ดและใบระเวียง โดยใช้น้ำกลั่นผสมเอทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ (อัตรา 4:1โดยปริมาตร) เป็นตัวทำละลาย นำสารสกัดหยาบในน้ำกลั่นมาทดสอบค่า pH ปริมาณฟอง การลดแรงตึงผิวน้ำ และการทำให้เกิดอิมัลชั่น ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากระเวียงประกอบด้วย triterpenoid saponin ซึ่งมีในเมล็ดมากกว่าใบ สารสกัดจากเมล็ดมีค่า pH เฉลี่ย 6.4 บวกลบ 0.1 มิลลิเมตร สารสกัดจากใบมีค่า pH 5.2 บวกลบ 0.1 สารสกัดจากเมล็ดทำให้เกิดฟองมากกว่าสารสกัดจากใบ และมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำโดยปริมาณสารสกัดจากเมล็ดน้อยที่สุดที่สามารถลดแรงตึงผิวน้ำได้ เฉลี่ย 0.2 บวกลบ 0.1 มิลลิเมตร และสารสกัดจากใบเฉลี่ย 1.9 บวกลบ 0.2 มิลลิเมตร และสารสกัดจากเมล็ดทำให้เกิดอิมัลชั่นหลังผสมกับน้ำมันหมู ได้มากกว่าสารสกัดจากใบ