โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้และน้ำผึ้งเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานดา แก้วประสิทธิ์

  • อัจฉรา พุ่มนิคม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดัดดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำผึ้ง

  • ปฎิกิริยาเคมี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทดสอบน้ำผึ้งแท้และน้ำผึ้งเทียม โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำผึ้งด้านสี กลิ่น รส การละลายน้ำ การเจือเกสรดอกไม้และการทดสอบด้วยวิธีเปเปอร์โครมาโตกราฟี พบว่าน้ำผึ้งแท้มีสีเหลืองปนน้ำตาล มีกลิ่นหอมมากกว่า ดูดซับกระดาษน้อยและค่อยๆ ละลายน้ำ ส่วนน้ำผึ้งเทียมมีสีเหลืองปนน้ำตาล กลิ่นหอม ดูดซับกระดาษน้อยแต่ละลายน้ำได้เร็ว และพบว่าน้ำผึ้งแท้จะมีเกสรดอกไม้เจือปนแต่น้ำผึ้งเทียมไม่มี ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีพบว่าค่าpHที่วัดด้วยกระดาษยูนิเวอร์แซลให้การเปลี่ยนสีไม่ชัดเจน แต่เมื่อทดสอบด้วยน้ำดอกอัญชัญ พบว่าน้ำผึ้งแท้เปลี่ยนเป็นสีม่วงส่วนน้ำผึ้งเทียมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทดสอบด้วยน้ำกระเจี๊ยบน้ำผึ้งแท้เปลี่ยนเป็นสีแดงปนชมพูส่วนน้ำผึ้งเทียมไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าน้ำผึ้งแท้มีความเป็นกรดมากกว่า เมื่อทดสอบปฏิกิริยาของน้ำผึ้งกับสารละลายดินประสิว เอทานอล น้ำส้มสายชูและน้ำชา พบว่าน้ำผึ้งเทียมไม่เกิดปฏิกิริยากับสารใด ส่วนน้ำผึ้งแท้เกิดปฏิกิริยากับสารละลายดินประสิว เอทานอล และน้ำชา โดยได้ของเหลวขุ่นมีตะกอน เมื่อทดลองหาปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในน้ำผึ้งด้วยวิธี Benedic’s test พบว่า น้ำผึ้งแท้มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกว่าน้ำผึ้งเทียม ผลการทดลองหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Biuret test พบว่าน้ำผึ้งแท้มีโปรตีนมากกว่าน้ำผึ้งเทียม และผลการทดลองหาปริมาณวิตามินซี พบว่าน้ำผึ้งแท้มีวิตามินซีมากกว่าน้ำผึ้งเทียม