โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชาภัทร รอดเจริญ

  • ศิริวรรณ แก้วธิวงค์

  • เกษมสันต์ มาลานัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลำไย การปลูก

  • หนอน กำจัด

  • เครือฝอยทอง สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว โดยสกัดสารจากเครือฝอยทองด้วยเมทานอล เมื่อระเหยตัวทำละลายแล้ว นำมาทดสอบผลของสารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการฟักตัวของไข่และหนอนเจาะขั้วผลลำไย โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 200, 400 และ 600 ppm พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 400 และ 600 ppm สามารถยับยั้งการฟักเป็นตัวของไข่หนอนเจาะขั้วผลได้ 100% รวมทั้งฆ่าหนอนได้ 76.3 และ 81.6% ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนเจาะขั้วผลมากกว่าการใช้สารสกัดจากสะเดาถึง 1.2 เท่า ในการทดลองต่อมาได้ทำการทดลองผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไย โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้น 400 ppm บนช่อผลลำไยอายุ 100 วันหลังดอกบาน พบว่าการใช้สารสกัดเครือฝอยทองสามารถลดการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลได้ถึง 32.6% และลดการเกิดโรคได้ 44.3% ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีในทางการค้าและดีกว่าการใช้สารสกัดจากสะเดา รวมทั้งการฉีดพ่นสารสกัดจากเครือฝอยทอง ทำให้สีของเปลือกผลสีเหลืองสด โดยสารสกัดดังกล่าวไม่มีผลทำให้น้ำหนักผล ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำและคุณภาพการบริโภคแตกต่างจากชุดควบคุม