โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเสื่อระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเจลยางมะกอกป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาริฉัตต์ มาดี

  • ศิริรัตน์ ชัยวุฒิ

  • อรุณวรรณ มุกดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกอกป่า ยาง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เสื่อ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเสื่อระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเจลยางมะกอกป่า โดยแบ่งเป็น 2 การทดลองได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเจลจากยางมะกอกป่า โดยนำยางมะกอกป่ามาผลิตเป็นเจลและทดสอบสมบัติทางกายภาพของเจลได้แก่ ค่าความจุความร้อนจำเพาะ ความหนืด ค่าความเป็นพิษและความสามารถในการดูดซับความร้อนเปรียบเทียบกับเจลในเสื่อลดอุณหภูมิสำหรับสัตว์เลี้ยงในทางการค้า พบว่าเจลจากยางมะกอกป่ามีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับเจลในเสื่อลดอุณหภูมิสำหรับสัตว์เลี้ยงในทางการค้า แต่มีค่าความเป็นพิษต่ำกว่า 5 เท่า การทดลองที่ 2 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเอระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า โดยออกแบบสร้างเสื่อระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเจลยางมะกอกป่าขนาด 30x20 เซนติเมตร นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนโดยใช้ถุงน้ำอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสวางทับเป็นระยะเวลา 30 นาที บรรทุกอุณหภูมิของน้ำที่ลดลง พบว่าเสื่อระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเจลยางมะกอกป่าสามารถดูดซับความร้อนได้เร็วกว่าเสื่อลดอุณหภูมิสำหรับสัตว์เลี้ยงในทางการค้า และเมื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโดยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ประเมินแบบสอบถามแบบหลังนำไปใช้งานกับสัตว์เลี้ยง พบว่ามีความพึงพอในระดับมากและไม่แตกต่างจากเสื่อลดอุณหภูมิสำหรับสัตว์เลี้ยงในทางการค้า แต่เสื่อที่ผลิตขึ้นมีต้นทุนต่ำกว่าถึง 3.45 เท่า