โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินเยื่อกระดาษรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภรณ์ ตรงต่อกาล

  • สรชา บรรจง

  • อนันตญา ใบสันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ เยื่อ

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิลน้ำหนักต่างกัน 2. ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ใช้แป้งต่างชนิดกัน ผลการศึกษาพบว่า 1. เมื่อน้ำหนักเยื่อกระดาษรีไซเคิลเพิ่มขึ้นดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลจากแป้งชนิดต่างๆจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้น แต่แป้งสาลีจะมีความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำหนักของเยื่อกระดาษรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 1-4 กรัม และเริ่มมีความเหนียวของดินเยื่อกระดาษลดลงเมื่อน้ำหนักเยื่อกระดารีไซเคิล 5 กรัม 2. เยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับแป้งชนิดต่างกันมีความเหนียวต่างกันซึ่งเยื่อกระดาษรีไซเคิล 4 กรัม แป้งสาลี 20 กรัม กาวลาแท็กซ์ 20 กรัม และน้ำมันพืช 5 กรัม มีความเหนียวมากที่สุด