โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนังเทียมจากเส้นใยมูลช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทธิรา เอียดแก้ว

  • ภาวินี คณะทอง

  • สุทธิดา รื่นฤทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิระรัตน์ เทพทุ่งหลวง

  • ศักดิ์ดา เอมเอก

  • สาวบน เด็นหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มูลช้าง การทดลอง

  • หนังเทียม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการพัฒนามูลค่าสินค้าในท้องถิ่นและช่วยลดภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความทนแรงของหนังเทียมจากเส้นใยมูลช้างที่มีปริมาณของเส้นใยมูลช้าง 1 g, 2 g, 3 g, 4 g และ 5 g ในน้ำยางข้น 30 cm3 แล้วหาความทนแรงด้วยการออกแรงดึงด้วยตุ้มน้ำหนักครั้งละ 3.0 N จนหนังเทียมจากเส้นใยมูลช้างขาดจากกัน ผลการศึกษาพบว่า หนังเทียมจากเส้นใยมูลช้าง 5 g ในน้ำยางข้น 30 cm3 มอดูรัสของยัง 6.6 MPa มีความทนแรงมากที่สุด