โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดโลหะจากผลมะไฟช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา แห่งศิลป์

  • ปนัสยา ธรรมวราภรณ์

  • สุดารัตน์ องค์เจริญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ ขวัญข้าว

  • บุญฑพ เลี่ยนจำรูญ

  • รชต ปานบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีมขัดโลหะ

  • มะไฟช้าง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องครีมขัดโลหะจากผลมะไฟช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของผลมะไฟช้าง และเพื่อผลิตครีมขัดโลหะที่มีส่วนผสมจากผลมะไฟช้าง จากผลการทดลองพบว่าผลมะไฟช้างมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง และสามารถนำไฟฟ้าได้ จึงนำไปประยุกต์ใช้ในการทดลองผลิตเป็นครีมขัดโลหะ โดยพบว่าปริมาณน้ำมะไฟ ผงมะไฟแก่ และผงอิฐ = 18 : 1 : 1 ช่วยให้ผลการขัดดีที่สุด ให้ความวาวเป็นที่น่าพึงพอใจ คือ ค่าความส่องสว่างจากการสะท้อนแสงประมาณ 14 ลักซ์