โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนการเคลื่ยนตัวของมวลดินผ่านทางชุดสัญญาณไฟ LED และโทรทัศน์เคลื่ยนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤเดช แซ่ลิ่ม

  • ภูนรินทร์ บุตรเลี่ยม

  • เบญจรัตน์ เสรีรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มวลดินการเคลื่อนตัว

  • สัญญาณไฟ LED

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนภัย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องเตือนการเคลื่อนตัวของมวลดินผ่านทางชุดสัญญาณไฟ LED และโทรทัศน์เคลื่ยนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนการเคลื่ยนตัวของมงลดินในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่ม โดยใช้หลักการว่าเมื่อดินเกิดการเคลื่อนตัวจำทำให้เครื่องมือเอียงตัว และปรอทจะเคลื่อนที่ไปสัมผัสขั้วไฟฟ้า ทำให้วงจรแสดงสถานะไฟ LED ทำงานตามค่ามุมที่ตั้งไว้ โดยแสดงสถานะ 3 สี คือ มุม 80 องศา สีเขียว มุม 70 องศา สีเหลือง มุม 60 องศา สีแดง และถ้าเครื่องมือเอียงไปที่มุม 60 องศา โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งไว้ จะทำการส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์เครื่องรับที่ตั้งไว้ จากการทำการทดลองในพื้นที่ที่ได้จำลองสถานการณ์การเคลื่อนตัวของมวลดิน พบว่าเครื่องมือแสดงสถานะได้ตรงตามที่ตั้งค่าเอาไว้ เมื่อมวลดินมีการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจนเครื่องมือเอียงอยู่บนแนวระนาบกับพื้นดิน เครื่องมือก็ยังสามารถส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามปกติและได้นำเครื่องมือไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มบริเวณหลังโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน