โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบรูปความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในที่เกิดจากการเรียงแบบสัมผัสผิวของวงกลมและการประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตาพร ดีสกุล

  • โชติกา ชูลี

  • โมทนา อภินวถาวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คณิตศาสตร์

  • พื้นที่ ความสัมพันธ์

  • วงกลม แบบสัมผัส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในที่เกิดจากการสัมผัสของวงกลม n วงที่ต่อกันเป็นรูปเรขาคณิตด้านเท่าโดยที่วงกลมแต่ละวงมีรัศมีเท่ากันเมื่อ n เท่ากับ 3,4,5, โดยวิธีการศึกษาจะอาศัยทฤษฎีบทบาททางเรขาคณิตและตรีโกณมิติเพื่อหาความสัมพันธ์ดังกล่าว จากผลศึกษาพบว่า แบบรูปความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในที่เกิดจากการสัมผัสของวงกลม n วง ที่ต่อกันเป็นรูปเลขาคณิตด้านเท่าโดยที่วงกลมแต่ละวงมีรัศมีเท่ากันเมื่อ n เท่ากับ 3,4,5,