โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักจับยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ บุญโชติ

  • นภัส ชูสุดรักษ์

  • พรสวรรค์ จันทร์หนุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง กำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องดักจับยุง การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือในการช่วยลดปัญหาโรคร้ายและความรำคาญอันเกิดมาจากยุง ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเพื่อสร้างการฝึกกระบวนการคิดและลงมือทำแบบกระบวนการวิทยาสาสตร์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับยุง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงงานนี้ สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพื่อใช้ในการล่อยุง วิธีการสร้าง ประกอบและประดิษฐ์ เครื่องดักจับยุงให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า หากเรานำยีสต์ผสมกับน้ำ จะทำให้เกิดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการล่อยุง ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นำมาใช้กับเครื่องดักจับยุง หลังจากนั้น จะล่อยุงให้บินเข้าไปมาทางช่องว่างของเครื่องดักจับ เพื่อเข้าหาสารเคมีที่วางไว้เมื่อยุงเข้ามาได้จะถูกพัดลมจากด้านบนฝา ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และยุงจะตกลงไปตายในที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการการทำงานของเครื่องดักจับยุง