โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเปลือกหอยนางรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชนก มิตรวงค์

  • ณัฐกมล ผลาภรณ์

  • สุนิตา การดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแกะเปลือก สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เครื่องแกะเปลือกหอยนางรม”มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาในการแกะเปลือกหอยนางรมจำนวนมาก ขั้นตอนการประดิษฐ์อุปกรณ์โดยการนำเหล็กเส้นมาดัดเป็นฐานแล้วนำแผ่นไม้กระดานหนาๆมารองพื้นแล้วนำแผ่นเหล็กเส้นแบนมาตัดให้ได้ตามแบบที่ร่างไว้เชื่อมเหล็กกับด้ามจับก็จะได้เครื่องแกะเปลือกหอยนางรม แล้วนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ได้นี้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งจากผลการทดสอบปรากฏว่าอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ สามารถแกะเปลือกหอยนางรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าการแกะด้วยมีดที่ใช้ทั่วๆไป