โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของลิงกังที่จุดชมวิวเขารัง เกาะภูเก็ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาภุค โกศัย

  • ธัชชบา แก้วทองสร

  • เพ็ชรศรี ศรีติราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของลิงกังที่พบบนจุดชมวิวเขารัง เกาะภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงของลิง 2)ศึกษาช่วงเวลาที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของลิงกัง และ3)ศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนลิงกังที่พบในแต่ละช่วงเวลา สำรวจโดยการส่องกราด4ชุด ดังนี้ ลานจอดรถ ทางลงเขา รูปปั้นซิมบี้ และลานของเล่น ตามลำดับ โดยสังเกตุพฤติกรรมของลิงและระยะที่นักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากลิงไม่เกิน5เมตร ว่าลิงพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละช่วง สำรวจโดยการจับเวลาเป็นรอบดูลิง 5 นาทีและพักเขียนรายละเอียด10นาที ใช้เวลาสำรวจรอบละ2ชั่วโมง สำรวจแบบนี้ในช่วงเช้า3รอบ ช่วงเทื่ยง3รอบ และช่วงเย็น3รอบ จากการศึกษาพบว่า1)ลิงขึ้นมาบนจุดชมวิวเขารัง โดยแสดงพฤติกรรมการหาอาหารเองตามธรรมชาติมากที่สุดเป็น 47%2)ช่วงเวลามีผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆของลิงโดยช่วงเย็นลิงขึ้นมาแสดงพฤติกรรมมากที่สุด รองลงมาคือช่วงเช้า ส่วนช่วงเทื่ยงไม่พบการแสดงพฤติกรรมของลิง 3)ช่วงเช้าและช่วงเย็นจำนวนนักท่องเที่ยวมีผลต่อการออกมาของลิงค่า R-squareเป็น0.869 และ0.8411ตามลำดับ ส่วนช่วงเทื่ยงไม่ปรากฏค่า R-squareเนื่องจากลิงไม่ขึ้นมาบนจุดชมวิวเขารัง จึงไม่ทราบค่า ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม