โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจชนิดของโรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะบนสาหร่ายข้าวเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดิษฐ์ ตุ้งกู

  • ปารมี อภัย

  • เบญญทิพย์ สำแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สาหร่ายข้าวเหนียว การเจริญเติบโต

  • โรติเฟอร์ การสำรวจ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาชนิดของโรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะบนสาหร่ายข้าวเหนียวมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจำนวนชนิดและรูปร่างลักษณะของโรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะบนสาหร่ายข้าวเหนียวโดยเก็บตัวอย่างในบึงน้ำ บ้านสามกอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสำรวจโดยมีวิธีการ 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือการเก็บตัวอย่างภาคสนามและการศึกษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบโรติเฟอร์ทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ Colotheca ambigua, Collotheca ornate, Floscularia armata, Limnias ceratophylli และ Sinantherina socialis ซึ่งชนิดที่พบมากที่สุดคือ L. cerotophylli