โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาณัฐ คณาวงค์

  • ผกาพรรณ ไชยวงษ์

  • สุริยา เทพเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จิ้งหรีด การทดลอง

  • จิ้งหรีด การเลี้ยง

  • วิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อหาวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารของจิ้งหรีด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงลดลง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของอาหารและชนิดของผงพืชที่มีผลต่อการกระตุ้นในการวางไข่ของจิ้งหรีด ในขั้นตอนแรกศึกษาอัตราการรอดชีวิตของจิ้งหรีด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ จิ้งหรีดทองคำ จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดลูกผสมระหว่างจิ้งหรีดทองคำกับจิ้งหรีดแดง เลี้ยงด้วยอาหารไก่ ผลการทดลองพบว่า จิ้งหรีดผสมมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าสองสายพันธุ์ แต่จำนวนการวางไข่ของจิ้งหรีดทั้งสามสายพันธุ์ยังมีค่าต่ำอยู่ ส่วนอาหารที่ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้มีส่วนประกอบดังนี้ กากมะพร้าว กากถั่วเหลือง กากมันสำปะหลัง ใบกระถิน รำละเอียด วิตามิน และสารไดแคลเซียมฟอสเฟต ใช้วิธีการคำนวณแบบ Pearson’s square สูตรอาหารที่เหมาะสมให้ผลดี ได้แก่ สูตรกากมันสำปะหลัง 50% ส่วนพืชที่ผสมในอาหารที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ผงใบสัก ผงหญ้าแพรก และผงใบหม่อน และผลการทดลองพบว่า พืชที่ผสมในอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไข่ได้ผลดี คือ ผงจากใบสักแห้ง