โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีทรัพย์ สร้อยสน

  • ธีรภัทร ศรีแก้ว

  • ภูวมันทร์ หมุกแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการผลิตเมล็ดเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงก้อน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ใช้ค่า ซึ่งทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ในขั้นต้นทำการศึกษาหาอัตราส่วนระหว่าไขมันวัว แอลกอฮอล์ และโซดาไฟในการผลิตเชื้อเพลิง หลังจากนั้นทำการศึกษาปัจจัยในการหมักวัสดุจากพืชจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยสุกงอม เปลือกสับปะรดและมะละกอสุก จะได้แอลกอฮอล์สำหรับเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการเติมผงจากพืชจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผงจากใบตะไคร้ ผลจากต้นข่า และผงจากใบมะกรูด จะได้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง