โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำทิ้งจากการซักผ้าที่มีต่อการเจริญเติบโตกับคุณภาพเส้นใยของผักตบชวา และเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งรา Aspergillus niger ของเส้นใยด้วยนาโนซิงค์ออกไซต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติคุณ เสมอภาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Aspergillus niger

  • นาโนซิงค์ออกไซต์

  • ผักตบชวาเส้นใย

  • ราการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของน้ำทิ้งจากการซักผ้าที่มีต่อการเจริญเติบโตกับคุณภาพเส้นใยของผักตบชวา และเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งรา Aspergillus niger ของเส้นใยด้วยนาโนซิงค์ออกไซต์ จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นใยผักตบชวามีปัญหาเชื้อรา และคุณภาพต่ำ โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ วิธีปลูกผักตบชวาด้วยสารละลายผงซักฟอก ระดับความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอกนาโน ระยะเวลาที่ใช้เติมสารละลายผงซักฟอกนาโน ระยะเวลาที่ใช้ในการแช่นาโนซิงค์ออกไซต์ และระดับวามเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซต์ และผักตบชวาสภาพจริง