โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาชีววิทยาประสิทธิภาพในการเป็นตัวห้ำและปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนด้วงเต่าบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติคุณ เสมอภาค

  • ขนิษฐา ม่วงปลอด

  • อิชยา จันทร์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการรประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด้วงเต่า

  • ห้ำกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพิ่มจำนวนของด้วงเต่าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ โดยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของด้วงเต่า ชนิดของอาหารเทียมและสารสกัดจากวัชรพืชบางชนิด พบว่า ด้วงเต่าทั้งหมด 7 ชนิด จำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มด้วงเต่าตัวห้ำ 6 ชนิด และกลุ่มด้วงเต่าศัตรูพืช 1 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำแนวทางที่ได้ไปแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี เป็นการลดใช้สารเคมีและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เกษตร มีความปลอดภัยจากการงดใช้สารเคมี และที่สำคัญเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ศัตรูธรรมชาติมีมากขึ้นจตสามารถควบคุมพืชได้