โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรทรงวุฒิ แซ่เฮ่อ

  • สามเณรธีรภัทร ตรรกชนชูชัย

  • สามเณรภีรพงษ์ พฤทธิ์รุ่งเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานลม

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เกิดขึ้นขณะขับรถเดินทางและใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พลังงานลมมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จากนั้นได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม ผลการทดลองพบว่า ความเร็วลมมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ยิ่งความเร็วลมมาก พลังงานที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลมสามารถนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง โดยมีประสิทธิภาพการทำงานเท่ากับ 94.79% และมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เท่ากับ 5.208%